Produkcijos katalogas

Pirkimo www.agoma.lt internetinėje parduotuvėje sąlygos ir taisyklės1. Sąvokos

1.1. Bendrosios UAB „Agoma“ elektroninės prekybos taisyklės (toliau - Taisyklės) – prekių pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu www.agoma.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Elektrononės prekybos parduotuvė „Agoma“ - internetiniame tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
1.3. Pardavėjas –  įsteigta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus UAB „Agoma“, juridinio asmens kodas 302433633, buveinės adresas Pramonės g. 7, LT-62175 Alytus, Lietuvos Respublika, telefonas 8-315-77016, faksas 8-315-78305, elektroninio pašto adresas info@agoma.lt, internetinis adresas http://www.agoma.lt.
1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 2.3. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių elektroninės prekybos parduotuvėje, tinklalapyje http://www.agoma.lt.
1.5. Pirkimo-pardavimo sutartis, tai yra tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, pateikta Pirkėjui ir pirkimo internetinėje parduotuvėje http://www.agoma.lt Taisyklės bei Sąlygos.

2. Bendrosios nuostatos


2.1. Šios prekių  pirkimo-pardavimo Taisyklės, jas Pirkėjui priėmus (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su pirkimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu http://www.agoma.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
2.2. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.2.2. juridiniai asmenys;
2.2.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2.3. Pirkėjas, priimdamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 2.2. punktu, Jis turi teisę pirkti prekes http://www.agoma.lt internetinėje parduotuvėje.
2.4. Pirkėjas, priimdamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog informacija apie užsakytą/užsakytas prekę/prekes, Pardavėjo nuožiūra ir esant techninėms galimybėms, gali būti pateikiama tik Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, išsiunčiant Pirkėjui aktyvią nuorodą į šią informaciją.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Užsisakyti prekes internetinėje http://www.agoma.lt  parduotuvėje Pirkėjas gali dviem būdais:
3.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant Savo registracijos vardą ir slaptažodį;
3.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
3.2. Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 3.1.1. tiek 3.1.2. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam (į)vykdymui būtinus Savo asmens ir kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, o perkant juridiniam asmeniui ar įmonės atstovui, reikalinga nurodyti ir įmonės rekvizitus, kontaktinio asmens duomenis.
3.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 3.2. punkte nurodyti Jo asmens ir kontaktiniai duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje http://www.agoma.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, bei sutinka, kad jo asmens ir kontaktiniai duomenys, t.y.,  vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas.
3.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad Jo asmens ir kontaktiniai duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad Jo nurodytais kontaktiniais duomenimis, t.y. elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad Jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, gali rašyti el. laišką adresu info@agoma.lt ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti el. laiškų ir/arba telefoninių skambučių.
3.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens ir kontaktiniai duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje http://www.agoma.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog Jo asmens ir kontaktiniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
3.7. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:
3.7.1. gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su Savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
3.7.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
3.7.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jo asmens duomenys.
3.8. Pardavėjui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
3.9. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės http://www.agoma.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio http://www.agoma.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas, priimdamas Taisykles, sutinka, kad Jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją internetinėje parduotuvėje http://www.agoma.lt nurodytais kontaktais.
3.10. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Pramonės g. 7, LT-62175 Alytus, išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroniniu paštu adresu info@agoma.lt iš Taisyklių 3.2. punkte nurodyto elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų turi pateikti Pirkėjui raštišką atsakymą.
3.11. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės http://www.agoma.lt teikiamomis paslaugomis.

4. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

4.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą/perkamas prekę/prekes ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Tvirtinu“.
4.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma http://www.agoma.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės


5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes http://www.agoma.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su http://www.agoma.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo/atsiėmimo dienos.
5.3. Taisyklių  5.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
5.4. Taisyklių  5.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat, ji nebuvo naudojama.
5.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas http://www.agoma.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros/tikrų prekės/prekių atžvilgiu, Jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 12.4 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
6.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.4. Pirkėjas, naudodamasis http://www.agoma.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.5. Jei Pardavėjas paruošia prekę (atpjauna, uždeda antgalius ar pan.) pagal specifinius Pirkėjo reikalavimus išreikštus užsakant prekes ir Pirkėjas pasirenka 9.2.1 punkte numatytą apmokėjimo būdą (grynaisiais pinigais prekių pristatymo-atsiėmimo metu), Pirkėjas besąlygiškai sutinka su Jo įsiskolinimo dydžiu nurodytu (išankstinėje) sąskaitoje-fakturoje, net ir atsisakius priimti prekes iš kurjerio.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
7.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atsisakyti vykdyti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
7.4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.2.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą, t.y. apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių atidavimo-priėmimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
7.5. Kai Pardavėjas paruošia prekę (atpjauna, uždeda antgalius ar pan.) pagal specifinius Pirkėjo reikalavimus išreikštus užsakant prekes, Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti priimti tokias prekes, o Pirkėjas sutinka, kad prekės negali buti grąžintos Pardavėjui. Išskyrus atvejus, kai prekės turi aiškų gamyklinį broką.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės http://www.agoma.lt teikiamomis paslaugomis.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti remiantis tik Taisyklių 3 skyriaus ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, Pirkėjui įvykdžius sąlygas numatytas Taisyklių 9.2.1. punkte.
8.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis labiausiai atitinkančią prieš tai išsirinktą prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
8.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 5.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai


9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.
9.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
9.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs išankstinio mokėjimo sąskaitą-faktūrą, nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į UAB „Agoma“ banko sąskaitą arba atlieka pavedimą naudodamasis savo pasirinkto banko el. bankininkystės sistema.
9.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo-atsiėmimo metu, kada Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (prekių perdavimo-priėmimo) metu.
9.3. Atsiskaitydamas 9.2.2. punktuose numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti kurjeriui prekių perdavimo-priėmimo metu, o pasirinkęs 9.2.1. skyriuje nurodytą apmokėjimo būdą - gavęs išankstinio mokėjimo sąskaitą-faktūrą. Minėtais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 7.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
9.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai - išankstinės sąskaitos-faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos/pirkimo be registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitoje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos (jei tokia taikoma), galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, taip pat nurodyti ir Pardavėjo rekvizitai bankiniam pavedimui.
9.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus (gavus ne užsakymo formą, bet išankstinę sąskaitą-faktūrą), prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes iš Pardavėjo, prekių atsiėmimo punkte-sandelyje (Pramones g. 11A).
10.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
10.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
10.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
10.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte:
10.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes iš Pardavėjo, prekių atsiėmimo punkte-sandelyje (Pramonės g. 11A).
10.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento (nebent abi Šalys susitaria kitaip).
10.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
10.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog tokiais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės/prekių būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės/prekių komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė/prekės yra pažeista/pažeistos ir/ar prekė/prekės yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo-priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar Jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės/prekių pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
12.2. Norėdamas grąžinti prekę/prekes 12.1. Taisyklių punkte paminėtais atvejais, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju ir sutarti dėl prekių grąžinimo sąlygų.
12.3. 12.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 5.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
12.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
12.4.1. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
12.4.2. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
12.4.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
12.4.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
12.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Taip pat, negrąžinamos - sveriamos, matuojamos prekės, kurios pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos ir pan.
12.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Pramonės g. 7, Alytus, darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00 valandos arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 5.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę/prekes sumokėtus pinigus.
12.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei http://www.agoma.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
13.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

14. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

14.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje http://www.agoma.lt įvairias akcijas.
14.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

15. Apsikeitimas informacija


15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu/telefonu.
15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus pateikia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
16.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.